BLOG kategorie

Tagi

Regulamin sklepu Bremo.pl

Uwaga! Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.01.2018 r. wchodzi w życie nowy REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM BREMO.PL FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Do tego czasu obowiązuje Regulamin podany poniżej.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM BREMO.PL FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (ważny od 25.12.2014 r.)

 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bremo.pl

Sprzedającym jest Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie przy ul. Łomiańskiej 5, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037904,NIP: 118-14-28-385, Regon: 014902795, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 • pod adresem: ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa;
 • pod numerem telefonu do Działu Handlowego: (+48) 881 938 055 w godz. 8-15 w dni robocze

(opłata dla Konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument);

§ 1 Definicje

 1. Sprzedający (Usługodawca) – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie przy ul. Łomiańskiej 5, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037904,
  NIP: 118-14-28-385, Regon: 014902795.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 144, poz. 1422).
 3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym
  w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 8. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 10. Sklep Internetowy Bremo.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bremo.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 11. Strona – Usługodawca i Klient.
 12. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.bremo.pl
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się
  z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień
  w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy bremo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie bremo.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego bremo.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego bremo.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a)   komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego bremo.pl, w tym
  w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego bremo.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego bremo.pl do celów innych niż jego przeznaczenie,
  w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego bremo.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia
  i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych, zgodnie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
  w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu
  w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres
  e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on na podany przez siebie adres
  e-mail automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedającego z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności elektronicznej.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych bremo.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów
  w siedzibie Sprzedającego.
 4. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany w dni robocze.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
 6. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
 8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz
  z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Towaru.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Ecard):
 • ePrzelewy – Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew
  z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe.
 • ePłatności – Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Crédit Agricole, Raiffaisen Bank Polska S.A.

lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru,
  a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bremo.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres
  e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób,
  o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany
  w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zgodnie z ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał
  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
  w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
  w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy dołączyć numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego
  o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Zwrot”.
 10. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje na piśmie można przesłać za pośrednictwem poczty na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bremo.pl.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 5. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  :

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie Strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 2. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego,
  a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.
 3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego
  w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
  z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5

01-685 Warszawa

faks: (22) 833 31 00

e-mail: sklep@bremo.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

 

 

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)  .........................................................................................................                                                                

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  ...............................................................................................................                                                                                                           

Adres konsumenta(-ów)  .............................................................................................................................                                                                                                                                                                             

Podpis konsumenta(-ów)   ...........................................................................................................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

 

(*) niepotrzebne skreślić

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

© 2012 Sklep Bremo Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
NIP 118-14-28-385, KRS 0000037904
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, e-mail: sklep@bremo.pl
Organizacja pożytku publicznego. Przekaż nam 1% podatku.

{nocache:fbf9b8ac4c8a205c79f9a6f35c305069#0}
Click Shop | Hosting home.pl